Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти


Освітні програми, що реалізуються в закладі:
- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.
- Комплексна програма «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку, (авт.Білан О.І., Низковська О.В.), 2017 р.
- Освітні компоненти програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Структуру програми
визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.
Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дитини”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розвиток рухової активності дитини.

Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.
Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Формування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се-редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.

Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “Народознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, звичаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.
Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.
Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розділами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.
Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяльність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економічної культури.
Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Використовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малювання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно-ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малювання й аплікації.
Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розглянуто такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розвиток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.
Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудована за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлення”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.
Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексичного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку. Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.
У додатках програми подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.
Програму можна використовувати також для роботи  в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку тощо.

Парціальні програми:Парціальні програми:
1. «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші);
2. «Дошкільнятам – освіту для сталого розвитку» (Н. Гориш, О. Саприкіна, О. Пометун)
3. «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.)
4. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (Малашевська І. А., Демидова С. К.).


З 1.11.2018 року в закладі  працюють додаткові освітні послуги ( ДОПП) за такими програмами:
1. Хореографічний (4-й рік життя), «Дитяча хореографія» Шевчук А.С.
2. Англійська мова (4-й рік життя), «Англійська мова для дітей дошкільного віку», Низковська О.В., Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.
3. «Вчимося говорити правильно» (логопедична допомога), дошкільні групи, «Програмно – методичний комплекс» Ю.В.Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 5-го року життя з фонетико – недорозвиненим мовленням» та Трофименко Л.І. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»
4. Логіка та розвивальні ігри, дошкільні групи, І. Стеценко Навчально-розвивальний курс «Логіки світу»
5. «Бебі–йога та ритміка», дошкільні групи, Бокатов А.І., Сергєєв С.О. «Дитяча йога»
6. «Здоров’ячок» (3-й рік життя), Авторська програма творчої групи закладу.